نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه پیشرفت می باشد که در در ابتدا به مبانی نظری انگیزه پیشرفت می پردازیم و در ادامه به بررسی پیشینه تحقیق انگیزه پیشرفت در پژوهش های داخلی و خارجی می پردازد. " انگیزش پیشرفت، یعنی گرایش کلی به تلاش برای موفقیت و انتخاب فعالیت هایی که هدفش رسیدن به موفقیت  درونی یا دوری از شکست است این انگیزه یکی از انگیزه های اجتماعی با اهمیت است"( اسلاوین، 1950 ترجمه محمدی، 1385، ص:365).به اعتقاد اتکینسون  1964 افراد ممکن است به دو روش برانگیخته شوند.جستجوی موفقیت و اجتناب از شکست. او دریافت که در بعضی از افراد، اجتناب از شکست موجب برانگیختگی بیشتری می شود (اجتناب کنندگان از شکست) در حالی که در افراد دیگر جستجوی موفقیت موجب برانگیختگی می شود (جستجوی موفقیت). انگیزه جستجو کنندگان موفقیت به دنبال شکست افزایش می یابد و تلاش های خود را جهت موفقیت شدت می بخشند ولی اجتناب کنندگان از شکست تلاش های خود را به دنبال شکست کاهش می دهند (کدیور، 1379).

 

 

 

 

انگیزش یکی از مهم ترین عناصر یادگیری است که در عین حال اندازه گیری آن بسیار دشوار است. چه چیزی دانش آموز را وادار می کند که بخواهد یاد بگیرد؟ میل به تلاش کردن برای یادگیری، حاصل چندین عامل است که از شخصیت و توانایی های دانش آموز تا خصوصیات تکالیف خاص یادگیری، مشوق ها برای یادگیری، موقعیت ها و رفتار های آموزگار گسترش دارد. همه دانش آموزان انگیزه دارند، سوال این است که برای انجام دادن چه کاری انگیزه دارند؟ برخی از دانش آموزان برای معاشرت کردن یا تماشای تلویزیون بیشتر از انجام دادن تکالیف مدرسه انگیزه دارند.

 

 

 

 

" مفهوم انگیزش به طور سنتی برای تبیین و جهت فعالیت افراد به کار می رود (پروین،1996). انگیزش دانش آموزان ممکن است هم از لحاظ جهت، متفاوت باشد و هم از لحاظ شدت متفاوت باشد، دو دانش آموز ممکن است هم از لحاظ جهت، متفاوت باشد و هم از لحاظ شدت متفاوت باشد، دو دانش آموز ممکن است برای بازی های رایانه ای انگیخته شوند، اما یکی از آن ها نسبت به دیگری با شدت بیشتری برانگیخته است، گیج و برلاینر (1984) انگیزش را به موتور (شدت) و فرمان (جهت) یک ماشین تشبیه کرده اند البته جدا کردن شدت و جهت انگیزه ها  از یکدیگر آسان نیست" (نقل از کدیور، 1386، ص 196).

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

تعریف نظری انگیزش پیشرفت

تعریف عملیاتی انگیزش پیشرفت

    فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق    
مبانی نظری پژوهش
مفهوم انگیزش
دیدگاه های مطرح شده در مورد انگیزش
دیدگاه رفتاری
دیدگاه انسان گرایی
دیدگاه شناختی
مفهوم انگیزش پیشرفت
گرایش های انگیزش دی سی
انگیزش تسلط
رابطه میان نیاز به پیشرفت و عملکرد آن
پایداری در انجام تکالیف
خطرجویی
تکمیل تکالیف ناتمام
تفاوت های جنسیتی در انگیزش پیشرفت
انگیزش پیشرفت خود مختار در مقابل اجتماعی
انگیزش پیشرفت و سازندگی اجتماعی
خود اثربخشی و انگیزش پیشرفت
نظریه اسناد و انگیزش پیشرفت
نقد و ارزیابی
پیشینه تحقیق 
منابع