فهرست مطالب 
عنوان                                                                                                              شماره صفحه 
موضوع:"بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری  با مطالبات معوق بانک ملت(مطالعه موردی: مدیریت شعب بانک ملت استان  سمنان)"...................................................................................................................................................1
چكیده........................................................................................................................................................................1
كلمات كلیدی: ..........................................................................................................................................................1
فصل اول:كلیات تحقیق
1-1-مقدمه................................................................................................................................................................3
1-2-بیان مسأله .........................................................................................................................................................4
1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق.................................................................................................................................10
1-4-اهداف تحقیق.............................................................................................................. ...................................11 
1-4-1- هدف اصلی تحقیق................................................................ ....................................................................11
1-4-2- اهدف فرعی تحقیق....................................................................................................................................11
1-5-سوالات و فرضیات تحقیق................................................................................................................................11
1-5-1-سوالات تحقیق............................................................................................................................................11
1-5-1- 1-سوال اصلی تحقیق................................................................................................................... ..............11
1-5-1- 2-سوال فرعی تحقیق .................................................................................................................................11
1-5-2- فرضیات تحقیق...........................................................................................................................................12
1-5-2-1-فرضیات اصلی تحقیق..............................................................................................................................12
1-5-2-2-فرضیات فرعی تحقیق..............................................................................................................................12
1-6-قلمرو تحقیق........................................................................................... ........................................................13
1-6-1-قلمرو مکانی تحقیق.....................................................................................................................................13
1-6-2-قلمرو زمانی تحقیق......................................................................................................................................13
1-6-3-قلمرو موضوعی تحقیق................................................................................................................................13
1-7-تعریف اصطلاحات و واژه ها............................................................................................................................13
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه.............................................................................................................................................................19
2-2-  ادبیات و پیشینه تحقیق....................................................................................................................................20
2-2-1- ادبیات تحقیق.............................................................................................................................................20
2-2-1-1- بانک و بانکداری ..................................................................................................................................20
2-2-1-2- ضرورت بانکداری ................................................................................................................................20
2-2-1-3- جایگاه ریسک ......................................................................................................................................21
2-2-1-4- تاریخچه و جایگاه ریسک .....................................................................................................................23
2-2-1-5- نظریه ریسک ........................................................................................................................................26
2-2-1-6- اهمیت ریسک ......................................................................................................................................26
2-2-1-7- روشهای محاسباتی ریسک ....................................................................................................................27
2-2-1-8- مدیریت ریسک ....................................................................................................................................28
2-2-1-9- اصول و مقررات کمیته بال در خصوص مدیریت ریسک ........................................................................29
2-2-1-10- تعریف ریسک ....................................................................................................................................30
2-2-1-11- طبقه بندی ریسک ها ...........................................................................................................................30
2-2-1-12- مفهوم ریسک تسهیلات .......................................................................................................................32
2-2-1-13- مهمترین ریسک های بانکی .................................................................................................................34
2-2-1-14- تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی ........................................................................................36
2-2-1-15- مدلهای محاسبه ریسک اعتباری و تحلیل مدل CR ...............................................................................36
2-2-1-16- معیارها و مدل های مورد استفاده برای رتبه بندی مشتریان .....................................................................39
2-2-1-17- رویکرد فعلی در کشور درخصوص نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی ...........................................41
2-2-1-18- تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها در سالهای نه چندان دور ..............................................................44
2-2-1-19- بررسی عقود مبادله ای و مشارکتی در بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی ..................................48
2-2-1-20- بانک ها براساس بخش های مختلف درخصوص عقود مشارکتی .........................................................50
2-2-1-21- رویکرد سایر کشورها درخصوص نرخ سود ........................................................................................50
2-2-1-22- مروری بر عملکرد شرکتهای بیمه با هدف پوشش ریسک ....................................................................51
2-2-1-23- چگونگی تعیین نرخ بهره در وامهای رهنی ..........................................................................................53
2-2-1-24- تعریف ریسک عملیاتی ......................................................................................................................55
2-2-1-25- اهمیت ریسک های عملیاتی ..............................................................................................................56
2-2-1-26- ویژگی های تعریف ریسک عملیاتی از دیدگاه کمیته بال .....................................................................56
2-2-1-27- روشهای اندازه گیری ریسک عملیاتی .................................................................................................57
2-2-1-28- استقرار ساختاری برای مدیریت نقدینگی .............................................................................................60 
2-2-1-29- نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز ......................................................................................60
2-2-1-30- کنترل های داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی ..............................................................................61
2-2-1-31- ویژگی های دارایی های نقد شونده در بانکها ....................................................................................62
2-2-1-32- ویژگی های بدهی ها در بانک ها .......................................................................................................63
2-2-1-33- مدلهای مدیریت نقدینگی ...................................................................................................................69
2-2-1-34- استراتژی های مدیریت ریسک اعتبار مالی ...........................................................................................72 
2-2-1-35- معرفی بانک ملت و مدیریت شعب بانک ملت در استان سمنان..............................................................73
1-تاریخچه بانک ملت ............................................................................................................................................75
2-شبکه بین المللی بانک..........................................................................................................................................76
3-اهداف /چشم انداز/مأموریت ها............................................................................................................................76
4-معرفی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان.......................................................................................................79
2-2-2- پیشینه تحقیق...............................................................................................................................................80
2-2-2-1-پیشینه تحقیق داخلی.................................................................................................................................80
2-2-2-2-پیشینه تحقیق خارجی...............................................................................................................................85
3-2-2-2- استخراج مدل مفهومی تحقیق................................................................................................................90
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه.............................................................................................................................................................92
3-2- روش تحقیق...................................................................................................................................................93
الف) دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف................................................................................................................93
1-تحقیق بنیادی.......................................................................................................................................................93
2-تحقیق کاربردی...................................................................................................................................................94
3-تحقیق و توسعه....................................................................................................................................................94
ب) دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها (طرح تحقیق).................................................................94
تحقیق توصیفی(غیر آزمایشی)..................................................................................................................................94
تحقیق آزمایشی........................................................................................................................................................94
تحقیق کاربردی..................................................................................................................................................... 94
3-2-1-جامعه آماری...............................................................................................................................................95
3-2-2-حجم نمونه................................................................................................................................................ 97
شیوه نمونه گیری......................................................................................................................................................97
3-2-2-1- ابزار گردآوری داده ها.........................................................................................................................100
3-3- فرضیات تحقیق............................................................................................................................................102
3-3-1- فرضیه اصلی تحقیق.................................................................................................................................102
3-3-2- فرضیات فرعی تحقیق..............................................................................................................................102
1-1- فرضیه اول تحقیق........................................................................................................................................102
1-2- فرضیه دوم تحقیق....................................................................................................................................102
1-3- فرضیه سوم تحقیق...................................................................................................................................102
2-1- فرضیه چهارم تحقیق...............................................................................................................................102
2-2- فرضیه پنجم تحقیق......................................................................................................................................102
2-3- فرضیه ششم تحقیق.......................................................................................................................................102
3-4-قلمرو تحقیق.................................................................................................................................................102
 3-4-1-قلمرو مکانی تحقیق.................................................................................................................................102
3-4-2-قلمرو زمانی تحقیق...................................................................................................................................103
3-4-3-قلمرو موضوعی تحقیق..............................................................................................................................103
3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها........................................................................................................................103 
الف) آمار توصیفی................................................................................................................................................104
ب) آمار استنباطی............................................................................................................................................... 104
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-مقدمه...........................................................................................................................................................106
4-2-توصیف آماری داده ها..................................................................................................................................106
4-3-جامعه آماری و حجم نمونه و روش نمونه گیری.............................................................................................108
4-3-1-جامعه آماری.............................................................................................................................................108
3-3-2-حجم نمونه...............................................................................................................................................108
4-4- نتایج آزمون های اولیه داده ها.....................................................................................................................109
4-4-1-توصیف آماری داده ها  و ویژگی¬های داده ها.......................................................................................... 109
4-4-2-آزمون تعیین نرمالیتی متغیرها.....................................................................................................................109
4-5- نحوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق...............................................................................................................111
4-6- تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق...........................................................................................111 
4-6-1-نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق..................................................................................................................111
فرضیه اول تحقیق...................................................................................................................................................111
4-6-2-نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق..................................................................................................................115
فرضیه دوم تحقیق..................................................................................................................................................115
4-6-3-نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق.................................................................................................................119
فرضیه سوم تحقیق.................................................................................................................................................119
4-6-4-نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق...............................................................................................................123
فرضیه چهارم تحقیق...............................................................................................................................................123
4-6-5-نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق.................................................................................................................127
فرضیه پنجم تحقیق.................................................................................................................................................127
4-6-6-نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق.................................................................................................................131
فرضیه ششم تحقیق.................................................................................................................................................131
4-6-7-نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق.........................................................................................................135
فرضیه اصلی اول تحقیق.........................................................................................................................................135
4-6-8-نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق.........................................................................................................139
فرضیه اصلی دوم تحقیق.........................................................................................................................................139
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1-مقدمه............................................................................................................................................................145
5-2-بحث.............................................................................................................................................................145 
5-2- 1-خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به تفکیک (بحث بر روی یافته های تحقیق)..................................145
5-2-2-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق.......................................................................................................145
5-2-3- خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق......................................................................................................146
5-2-4-خلاصه نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق......................................................................................................147
5-2-5- خلاصه نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق..................................................................................................148
5-2-6- خلاصه نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق....................................................................................................149
5-2-7-خلاصه نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق.....................................................................................................150
5-2-8-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق..............................................................................................151
5-2-9-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق.............................................................................................152
5-2-10-نتیجه گیری........................................................................................................................................... 154
5-3-محدودیت های تحقیق...................................................................................................................................155  
5-4- پیشنهادات تحقیق........................................................................................................................................ 156
5-4-1- پیشنهادات کاربردی تحقیق.......................................................................................................................156
5-4-2- پیشنهادات تحقیق برای انجام مطالعات آتی................................................................................................158
فهرست منابع و مآخذ تحقیق..................................................................................................................................159
الف) منابع فارسی..................................................................................................................................................159
ب) منابع لاتین........................................................................................................................................................164
فهرست پیوست ها و ضمائم تحقیق ........................................................................................................................170

بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت

(مطالعه موردی: مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان)

                                پایان نامه جهت اخذ مدرک كارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش مالی

 

فهرست مطالب

                                                                                                           سمنان)"...................................................................................................................................................1چكیده........................................................................................................................................................................1كلمات كلیدی: ..........................................................................................................................................................1فصل اول:كلیات تحقیق1-1-مقدمه................................................................................................................................................................31-2-بیان مسأله .........................................................................................................................................................41-3-اهمیت و ضرورت تحقیق.................................................................................................................................101-4-اهداف تحقیق.............................................................................................................. ...................................11 1-4-1- هدف اصلی تحقیق................................................................ ....................................................................111-4-2- اهدف فرعی تحقیق....................................................................................................................................111-5-سوالات و فرضیات تحقیق................................................................................................................................111-5-1-سوالات تحقیق............................................................................................................................................111-5-1- 1-سوال اصلی تحقیق................................................................................................................... ..............111-5-1- 2-سوال فرعی تحقیق .................................................................................................................................111-5-2- فرضیات تحقیق...........................................................................................................................................121-5-2-1-فرضیات اصلی تحقیق..............................................................................................................................121-5-2-2-فرضیات فرعی تحقیق..............................................................................................................................121-6-قلمرو تحقیق........................................................................................... ........................................................131-6-1-قلمرو مکانی تحقیق.....................................................................................................................................131-6-2-قلمرو زمانی تحقیق......................................................................................................................................131-6-3-قلمرو موضوعی تحقیق................................................................................................................................131-7-تعریف اصطلاحات و واژه ها............................................................................................................................13فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق2-1- مقدمه.............................................................................................................................................................192-2-  ادبیات و پیشینه تحقیق....................................................................................................................................202-2-1- ادبیات تحقیق.............................................................................................................................................202-2-1-1- بانک و بانکداری ..................................................................................................................................202-2-1-2- ضرورت بانکداری ................................................................................................................................202-2-1-3- جایگاه ریسک ......................................................................................................................................212-2-1-4- تاریخچه و جایگاه ریسک .....................................................................................................................232-2-1-5- نظریه ریسک ........................................................................................................................................262-2-1-6- اهمیت ریسک ......................................................................................................................................262-2-1-7- روشهای محاسباتی ریسک ....................................................................................................................272-2-1-8- مدیریت ریسک ....................................................................................................................................282-2-1-9- اصول و مقررات کمیته بال در خصوص مدیریت ریسک ........................................................................292-2-1-10- تعریف ریسک ....................................................................................................................................302-2-1-11- طبقه بندی ریسک ها ...........................................................................................................................302-2-1-12- مفهوم ریسک تسهیلات .......................................................................................................................322-2-1-13- مهمترین ریسک های بانکی .................................................................................................................342-2-1-14- تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی ........................................................................................362-2-1-15- مدلهای محاسبه ریسک اعتباری و تحلیل مدل CR ...............................................................................362-2-1-16- معیارها و مدل های مورد استفاده برای رتبه بندی مشتریان .....................................................................392-2-1-17- رویکرد فعلی در کشور درخصوص نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی ...........................................412-2-1-18- تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها در سالهای نه چندان دور ..............................................................442-2-1-19- بررسی عقود مبادله ای و مشارکتی در بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی ..................................482-2-1-20- بانک ها براساس بخش های مختلف درخصوص عقود مشارکتی .........................................................502-2-1-21- رویکرد سایر کشورها درخصوص نرخ سود ........................................................................................502-2-1-22- مروری بر عملکرد شرکتهای بیمه با هدف پوشش ریسک ....................................................................512-2-1-23- چگونگی تعیین نرخ بهره در وامهای رهنی ..........................................................................................532-2-1-24- تعریف ریسک عملیاتی ......................................................................................................................552-2-1-25- اهمیت ریسک های عملیاتی ..............................................................................................................562-2-1-26- ویژگی های تعریف ریسک عملیاتی از دیدگاه کمیته بال .....................................................................562-2-1-27- روشهای اندازه گیری ریسک عملیاتی .................................................................................................572-2-1-28- استقرار ساختاری برای مدیریت نقدینگی .............................................................................................60 2-2-1-29- نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز ......................................................................................602-2-1-30- کنترل های داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی ..............................................................................612-2-1-31- ویژگی های دارایی های نقد شونده در بانکها ....................................................................................622-2-1-32- ویژگی های بدهی ها در بانک ها .......................................................................................................632-2-1-33- مدلهای مدیریت نقدینگی ...................................................................................................................692-2-1-34- استراتژی های مدیریت ریسک اعتبار مالی ...........................................................................................72 2-2-1-35- معرفی بانک ملت و مدیریت شعب بانک ملت در استان سمنان..............................................................731-تاریخچه بانک ملت ............................................................................................................................................752-شبکه بین المللی بانک..........................................................................................................................................763-اهداف /چشم انداز/مأموریت ها............................................................................................................................764-معرفی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان.......................................................................................................79
2-2-2- پیشینه تحقیق...............................................................................................................................................802-2-2-1-پیشینه تحقیق داخلی.................................................................................................................................802-2-2-2-پیشینه تحقیق خارجی...............................................................................................................................853-2-2-2- استخراج مدل مفهومی تحقیق................................................................................................................90فصل سوم: روش تحقیق3-1- مقدمه.............................................................................................................................................................923-2- روش تحقیق...................................................................................................................................................93الف) دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف................................................................................................................931-تحقیق بنیادی.......................................................................................................................................................932-تحقیق کاربردی...................................................................................................................................................943-تحقیق و توسعه....................................................................................................................................................94ب) دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها (طرح تحقیق).................................................................94تحقیق توصیفی(غیر آزمایشی)..................................................................................................................................94تحقیق آزمایشی........................................................................................................................................................94تحقیق کاربردی..................................................................................................................................................... 943-2-1-جامعه آماری...............................................................................................................................................953-2-2-حجم نمونه................................................................................................................................................ 97شیوه نمونه گیری......................................................................................................................................................973-2-2-1- ابزار گردآوری داده ها.........................................................................................................................1003-3- فرضیات تحقیق............................................................................................................................................1023-3-1- فرضیه اصلی تحقیق.................................................................................................................................1023-3-2- فرضیات فرعی تحقیق..............................................................................................................................1021-1- فرضیه اول تحقیق........................................................................................................................................1021-2- فرضیه دوم تحقیق....................................................................................................................................1021-3- فرضیه سوم تحقیق...................................................................................................................................1022-1- فرضیه چهارم تحقیق...............................................................................................................................1022-2- فرضیه پنجم تحقیق......................................................................................................................................1022-3- فرضیه ششم تحقیق.......................................................................................................................................1023-4-قلمرو تحقیق.................................................................................................................................................102 3-4-1-قلمرو مکانی تحقیق.................................................................................................................................1023-4-2-قلمرو زمانی تحقیق...................................................................................................................................1033-4-3-قلمرو موضوعی تحقیق..............................................................................................................................1033-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها........................................................................................................................103 الف) آمار توصیفی................................................................................................................................................104ب) آمار استنباطی............................................................................................................................................... 104فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها4-1-مقدمه...........................................................................................................................................................1064-2-توصیف آماری داده ها..................................................................................................................................1064-3-جامعه آماری و حجم نمونه و روش نمونه گیری.............................................................................................1084-3-1-جامعه آماری.............................................................................................................................................1083-3-2-حجم نمونه...............................................................................................................................................1084-4- نتایج آزمون های اولیه داده ها.....................................................................................................................1094-4-1-توصیف آماری داده ها  و ویژگی¬های داده ها.......................................................................................... 1094-4-2-آزمون تعیین نرمالیتی متغیرها.....................................................................................................................1094-5- نحوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق...............................................................................................................1114-6- تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق...........................................................................................111 4-6-1-نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق..................................................................................................................111فرضیه اول تحقیق...................................................................................................................................................1114-6-2-نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق..................................................................................................................115فرضیه دوم تحقیق..................................................................................................................................................1154-6-3-نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق.................................................................................................................119فرضیه سوم تحقیق.................................................................................................................................................1194-6-4-نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق...............................................................................................................123فرضیه چهارم تحقیق...............................................................................................................................................1234-6-5-نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق.................................................................................................................127فرضیه پنجم تحقیق.................................................................................................................................................1274-6-6-نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق.................................................................................................................131فرضیه ششم تحقیق.................................................................................................................................................1314-6-7-نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق.........................................................................................................135فرضیه اصلی اول تحقیق.........................................................................................................................................1354-6-8-نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق.........................................................................................................139فرضیه اصلی دوم تحقیق.........................................................................................................................................139فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری5-1-مقدمه............................................................................................................................................................1455-2-بحث.............................................................................................................................................................145 5-2- 1-خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به تفکیک (بحث بر روی یافته های تحقیق)..................................1455-2-2-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق.......................................................................................................1455-2-3- خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق......................................................................................................1465-2-4-خلاصه نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق......................................................................................................1475-2-5- خلاصه نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق..................................................................................................1485-2-6- خلاصه نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق....................................................................................................1495-2-7-خلاصه نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق.....................................................................................................1505-2-8-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق..............................................................................................1515-2-9-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق.............................................................................................1525-2-10-نتیجه گیری........................................................................................................................................... 1545-3-محدودیت های تحقیق...................................................................................................................................155  5-4- پیشنهادات تحقیق........................................................................................................................................ 1565-4-1- پیشنهادات کاربردی تحقیق.......................................................................................................................1565-4-2- پیشنهادات تحقیق برای انجام مطالعات آتی................................................................................................158فهرست منابع و مآخذ تحقیق..................................................................................................................................159الف) منابع فارسی..................................................................................................................................................159ب) منابع لاتین........................................................................................................................................................164فهرست پیوست ها و ضمائم تحقیق ........................................................................................................................170

 چکیده:

 

 

ایجاد و گسترش وابستگی های بین المللی در بسیاری از جنبه های سیاسی و اجتماعی، به ویژه در شرایط جهانی شدن اقتصاد، باعث شده است انگیزه های لا‌زم به منظور یکپارچگی سیستم های بانکی و مالی از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. به تبع آن، اهمیت مسائل حسابداری و مدیریت بانکی در مفهوم جهانی و درک آن بسیار ضروری شده است. در همین راستا، کنترل و بررسی مستمر اقلا‌م کلیدی ترازنامه و ارزیابی مسائل مهم در ترازنامه از جمله نقدینگی، توان واریز بدهی ها و انعطاف پذیری مالی و همچنین تراکم، تنوع، زمان بندی و کیفیت دارایی ها و بدهی ها بسیار ضرورت دارد. 

ریسك اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد كه طرف ‌قرارداد  نتواند یا نخواهد تعهداتش را انجام دهد. به‌‌شیوۀ سنتی، تأثیر این ریسك با هزینۀ ریالی ناشی از نكول  طرف قرارداد سنجیده می‌شود. زیان‌های ناشی از ریسك اعتباری ممكن است قبل از وقوع واقعی نكول از جانب طرف قرارداد، ایجاد شود.

بنابراین، ریسك اعتباری را می‌توان به‌ عنوان زیانی محتمل تعریف كرد كه در اثر یك رویداد اعتباری اتفاق می‌افتد. رویداد اعتباری زمانی واقع می‌شود كه توانایی طرف قرارداد در انجام تعهداتش تغییر كند. با این تعریف، تغییر ارزش بازار بدهی به‌خاطر تغییر رتبه‌بندی اعتباری (یا تغییر آگاهی بازار از توانایی طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتش)، را نیز می‌توان به‌عنوان ریسك اعتباری در نظر گرفت(رادپور،1390). 

تا سال 1970 بیشتر فعالیت های بانکی شامل پرداخت های اعتباری بود. به عبارت دیگر، واسطه گری بین سپرده های کوچک و کم هزینه و اعطای وام بود.

قیمت گذاری ها و سرمایه گذاری ها مبتنی بر تصمیم گیری های ساده بود و کلیدی ترین چالش مدیریت، کنترل کیفیت دارایی ها، زیان وامها و هزینه های سربار بود.

 بروز مشکلا‌ت تورم، رکود اقتصادی و بی ثباتی نرخهای بهره در اواخر دهه 1970 و اوایل 1980، باعث شد تا مدیریت دارایی ها و بدهی ها در بانک ها برای نگهداری حاشیه سود پذیرفتنی، بسیار ضرورت پیدا کند) جرونینگ و براتانوویچ،2003)

کمیته نظارت بانکی در بانک تسویه بین المللی معروف به کمیته بال بر این باور است که نقدینگی در بانک ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و کمبود نقدینگی پیامدهای گسترده ای به همراه دارد. به همین منظور تحقیقات و مطالعات گسترده ای در زمینه دستیابی به یکسری رویه ها و اصول اساسی برای مدیریت نقدینگی انجام داده است. 

پس از انتشار گزارشی در سپتامبر 1992با عنوان «چارچوبی برای اندازه گیری و مدیریت نقدینگی»، با انجام اصلا‌حات و تغییرات لا‌زم و با در نظر گرفتن اصول کلی و اساسی در مدیریت نقدینگی بانکها در فوریه 2000، نشریه ای با عنوان «روش های موثر در مدیریت نقدینگی بانک ها» از سوی کمیته یاد شده منتشر شد. پایه و اساس این نشریه مشتمل بر 14 اصل کلیدی در نحوه مدیریت نقدینگی بانکهاست که در 94 بند تشریح شده است. فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی در حوزه های اعطای تسهیلات، سرمایه گذاری، صدور انواع اوراق قرضه، صدور انواع گواهی سپرده، صدور ضمانت نامه‏ها و گشایش انواع اعتبارات اسنادی و یا به عبارت دیگر، اقدام به ایفای نقش دربازارهای پول و سرمایه، آنها را در معرض مخاطرات و ریسک های خاص اینگونه فعالیت ها قرارداده است. 

بانک ها با انواع متنوعی از ریسک ها روبرو می باشند،ریسکی که این تحقیق به آن می پردازد، ریسک عملیاتی نامیده می شود. در حال حاضر بانک های معتبرجهانی در حال انجام اقدامات قابل توجهی در زمینه مقابله با ریسک های عملیاتی می باشند. این اقدامات شامل مراحل زیر می‏شود:

1-شناسایی ریسک های عملیاتی درمؤسسه مالی (در اینجا منظور همان زیان های عملیاتی است).

2- ارزیابی و یا به بیان دقیق‏تر کمی کردن ریسک های عملیاتی(که نتیجه آن تعیین میزان سرمایه مورد نیاز برای مقابله با ریسک های عملیاتی می باشد.) 

3- مدیریت ریسک های عملیاتی که شامل انتقال ریسک ( با استفاده از ابزار بیمه و ...) و یا انجام اقداماتی درجهت کاهش میزان ریسک های عملیاتی سازمان می باشد).