تکمیل فرم خرید
نام فایل

همزمانی سیستم OFDM مبتنی بر همبستگی سمبل های دریافتی و روش های تخمین کانال مبتنی بر ارسال سمبل پایلوت

قیمت 149,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >